Forskrift om tryggleik ved leikeplassutstyr

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyrKapittel 1. Virkeområde og definisjoner§ 1.
Formål

       Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.

§ 3. Hvem som er ansvarlig

       Produsenter, leieprodusenter, ervervsimportører, distributører, detaljister og andre som omsetter, formidler eller på annen måte behandler lekeplassutstyr er ansvarlige for at kravene i forskriften er oppfylt.

 

Kapittel 3. Fysiske og mekaniske egenskaper


§ 6. Fysiske og mekaniske egenskaper

       Utstyr skal være konstruert og bygget slik at det er mulig for brukeren(e) å snu eller forlate utstyret uten å måtte utsette seg for en enda større utfordring med tilhørende risiko for helseskade.

       Voksne skal ha tilgang til alle nødvendige steder med henblikk på å nå eller hjelpe barn som kan være i vanskeligheter.

       Det enkelte utstyrs styrke og stabilitet skal være i samsvar med den bruk det er beregnet på eller som det kan forventes brukt på. De krefter som kan oppstå ved ujevn eller varierende belastning må tas med i beregningen av utstyrets styrke og stabilitet.

       Underlag og/eller flater som er til å gå på eller som skal bære vekten av personer, må være konstruert slik at sikkerheten er ivaretatt.

       Åpninger og avstander, som barn har tilgang til, skal ha en slik utforming at brukeren ikke kan bli sittende fast. Fast dimensjonerte åpninger mellom 9 cm og 23 cm skal ikke forekomme.


Kapittel 7. Andre egenskaper ved lekeplassutstyr


§ 11. Fallunderlag

       Lekeplassutstyr skal være utformet, konstruert og plassert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades på grunn av fall fra utstyret, er redusert til et minimum.

       For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr.

       Hvis syntetiske matter eller gummiheller brukes som fallunderlag ved fallhøyde over 60 cm, skal den støtdempende evnen kunne dokumenteres.

       Fjell, betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag.

 

Kapittel 9. Vedlikehold

§ 16. Ettersyn og vedlikehold

       Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

 

Kommentarer til bestemmelsene


Til § 1 Formål

       Forskriften omfatter ikke lekeplassutstyrets utviklende virkning eller hvor meningsfullt det er fra et pedagogisk synspunkt.

       I vurderingen av om lekeplassutstyr kan medføre helseskade må det tas hensyn til egenskapene til materialene som brukes, utstyrets utforming, styrke og stabilitet


Til § 2 Virkeområde 

       Men sikkerheten ved lekeplassutstyr er avhengig av grunnen eller underlaget. Derfor vil plassering, feste til grunnen, utstyrets stabilitet, fallunderlag og fallhøyde være sentrale faktorer for å vurdere risiko for helseskade ved bruk av utstyret. Jfr. forskriftens § 11, fallunderlag.
 


Til § 6 Fysiske og mekaniske egenskaper

       For at voksne skal kunne ha tilgang til alle nødvendige steder for å nå barn i vanskeligheter, må utstyret, der det er nødvendig, tåle belastningen av voksne.


Til § 11 Fallunderlag

       Det finnes en rekke forskjellige materialer som er egnet som fallunderlag. Den støtdempende evnen varierer og er bl.a. avhengig av drenering, fallunderlagets tykkelse og tetthet, materialets sammensetning og vedlikehold.

       Gress bør kun benyttes som fallunderlag ved fri fallhøyde på 1-1,5 meter. Dette forutsetter bruk av anlagte gressmatter og et meget godt vedlikehold.

       Is og snø kan utgjøre et problem idet underlagets dempende egenskaper endres. I en situasjon med is og snø må det vurderes hvorvidt bruk av det enkelte utstyr bør holde fram eller om utstyret eller hele lekeområdet bør avstenges.
Her kan du sjå heile forskrifta om tryggleik ved leikeplassutstyr:
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19960719-0703.html
 

Om prosjektet
 
Denne sida inneheld tips til ulike tauaktivitetar. Me håper den kan fungere som ein idébank for lærarar og andre som jobbar med born.
Informasjon om oss
 
Me er tre studentar ved Høgskulen i Bergen, avd. lærarutdanning, som tek faget Uteskole 30 studiepoeng. Denne sida er ein del av eksamensprosjektet vårt, som me har jobba med hausten 2009.
Bilete og video
 
Alle bileta og video er teke av oss på gruppa. Illustrasjonar og teikningar er vist med kjelder.
 
Antall besøkande på denne sida er 9699 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free